Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Usuwanie drzew za zezwoleniem

Konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa wydaje się być oczywistością w cywilizowanym państwie, dbającym o środowisko. W poprzednich tekstach zajmowaliśmy się jednak „wyjątkami tworzącymi regułę”. Dziś informacje potrzebne do zorientowania się, czy wycinka wymagała zezwolenia, czy było ono wydane i czy było prawidłowe.

Kto może wystąpić o zezwolenie na wycinkę

Poza przypadkami wyjątków ustawowych i Lex Szyszko wymagane jest uzyskanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa.

Zezwolenie na usunięcie drzew jest wydawane na wniosek posiadacza działki, na której ono rośnie albo właściciela sieci i urządzeń przesyłowych.

O zezwolenie może więc wystąpić:

 • właściciel terenu z drzewem
 • wieczysty użytkownik,
 • dzierżawca,
 • korzystający z służebności
 • ktoś, komu teren został użyczony
 • właściciel sieci i urządzeń przesyłowych

Zgoda właściciela terenu

Zgodę na wycięcie drzewa wydaje się co do zasady za zgodą właściciela terenu.  Zgoda musi być dołączona do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa. Właściciel jest też automatycznie stroną postępowania. W imieniu Miasta Łodzi – np. dla gminnych podwórek kamienic wspólnotowych czy gminnych terenów wokół bloków – zgody te opiniuje Wydział Kształtowania Środowiska UMŁ, a wydaje wydział, który zajmuje się tym terenem. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa wymaga zgody właściciela gdy wniosek o usunięcie drzewa złożył:

 • dzierżawca
 • korzystający z terenu na podstawie umowy użyczenia
 • korzystający z terenu na podstawie służebności.

Zgoda nie jest wymagana gdy wniosek składa m. in.:

 • spółdzielnia mieszkaniowa (chyba, że korzysta z działki na mocy umowy użyczenia, dzierżawy)
 • wspólnota mieszkaniowa (chyba, że korzysta z działki na mocy umowy użyczenia, dzierżawy)
 • zarządca nieruchomości Skarbu Państwa
 • użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący wspólnotą mieszkaniową.

Pełny wykaz zwolnień z tego obowiązku – art. 83 ust. 2 i ust.3 Ustawy o ochronie przyrody

Uwaga! Istnieje w obrocie prawnym wyrok WSA we Wrocławiu z 27 lipca 2010 r., sygn. akt II SA/Wr 277/10, stwierdzający, że ze względu na czasowy charakter użytkowania wieczystego (99 lat) i wykraczającą poza ten czas długość życia drzew, wieczyści użytkownicy powinni uzyskiwać zgodę właściciela „publicznego” tj. gminy, Skarbu Państwa na usunięcie drzewa w każdym przypadku, w którym umowa nie stanowi inaczej. Można próbować powoływać się na ten przypadek, ale prawdopodobnie znajdą się też orzeczenia przeciwne.

Czyje jest drzewo i kto wydaje zezwolenia

Decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów wydaje kilka urzędów, w zależności od własności drzewa i charakteru działki:

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegotel. 042 663 36 30 – dla drzew na terenach miejskich, miejskich instytucji i spółek miejskich. Decyzje te są publikowane w Ekoportalu. Jeśli szukamy wniosku, zaznaczamy w oknie rodzaju dokumentu „wniosek o wydanie decyzji”, jeśli już wydanej decyzji „decyzje”.

Jeśli drzewo jest na terenie: parku, szkoły, żłobka, domu kultury, działki z budynkiem należącym do „miasta” prawdopodobnie jest własnością gminy.

Jeśli na tablicy budowy jest jedna z tych spółek  to jest to spółka z udziałem Miasta.

Działki wg własności znajdziemy też na dedykowanej mapie w Intersicie. Gmina jako właściciel, współwłaściciel, udziałowiec jest oznaczana ciemnym kolorem niebieskim.

 • Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków/Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – dla drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, w tym terenu należącego go gminy i Skarbu Państwa. Na mapie z odnośnika jest to kolor czerwony i różowy.

WUOZ w Łodzi nie publikuje wykazu złożonych wniosków ani wydanych decyzji o usunięcie drzew i krzewów na terenach zabytkowych. By ustalić legalność wycinki musimy zwrócić się do niego w godzinach pracy lub korespondencyjnie. Zezwolenia na usuwanie drzew w WUOZ wydaje w imieniu WKZ Wydział Założeń Zielenitel. 42 635 80 19, 42 635 78 99.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta ŁodziWOŚiR wydaje zezwolenia dla wszystkich pozostałych drzew, w tym dla tzw. właścicieli sieci i urządzeń przesyłowych np. Veolii, PGE, kolei itp. Publikuje je w Ekoportalu – tylko po wydaniu decyzji. Przy szukaniu decyzji WOŚiR, zaznaczamy w oknie rodzaju dokumentu „decyzje”. Tel. 42 638 47 11, 42 638 47 16, 42 638.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – RDOŚ – dla usuwania drzew w strefach ochronnych wokół miejsc występowania gatunków chronionych. Przy szukaniu decyzji RDOŚ można bezpośrednio wybrać w oknie typ urzędu „Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi” Tel. 42 66 50 371

Jak szukać decyzji RDOŚ w Ekoportalu

Dodatkowo udziela pisemnej zgody, gdy prace przy drzewie będącym siedliskiem gatunków chronionych muszą być prowadzone w okresie lęgowym i uzgadnia wycinki w pasach drogowych dróg publicznych. (kontakt – ważne adresy)

Służby wezwane na interwencję – Straż Miejska – tel. 986, policja – tel. 112 w przypadku wątpliwości mają prawo skontaktować się z ww. urzędami. My jako obywatelki i obywatele oczywiście też mamy prawo zadzwonić do urzędu, nie otrzymamy jednak pełni informacji dostępnych służbom. Ww. urzędy działają jedynie w godzinach pracy, nie pełnią dyżurów!

aut. Urszula Niziołek-Janiak, radca prawny Krzysztof Gruszecki

Jeśli macie uwagi do tekstu czy własne doświadczenia w podobnych sprawach, piszcie dyzury@mapadrzewlodzi.pl