Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Jak to napisać i do kogo

Poniżej znajdziecie wzory pism, które jako mieszkanki i mieszkańcy oraz organizacje możemy składać do urzędów i służb włączonych w procedury ochrony przyrody, środowiska oraz których decyzje wpływają na los zieleni w miastach.

Zawierają adresy organów i służb, do których kierujemy je w Łodzi. Oczywiście podane w nich opisy sytuacji i uzasadnienia są przykładowe, ale staraliśmy się sformułować je tak, by przypominały o różnych okolicznościach, które warto uwzględnić.

Wnioski o dostęp do informacji o środowisku:

Wnioski poniżej dotyczą spraw toczących się i z już wydaną decyzją dotyczącą drzew. Urząd ma prawo domagać się wniesienia opłaty za udzielenie na nie odpowiedzi. Termin ustawowy odpowiedzi to 14 dni. Informacje uzyskane w ten sposób pozwolą nam zorientować się, na jakim etapie jest sprawa, jakie dokumenty zostały w niej złożone, kto ją prowadzi i jakie warunki postawił oraz jakie są terminy np. odwołań. Uzyskanie informacji to podstawa do organizowania szerszego sprzeciwu wobec planów usunięcia drzew.

 • drzewa na terenie zabytkowym – o wszystkie dokumenty toczącej się sprawy
 • drzewa na terenie zabytkowym – o już wydaną decyzję
 • drzewa na terenie zabytkowym – o protokoły oględzin
 • drzewa na terenie zabytkowym – o złożone zgłoszenie z Lex Szyszko
 • drzewa na terenie prywatnym każdego typu – o wszystkie dokumenty toczącej się sprawy
 • drzewa na terenie prywatnym każdego typu – o już wydaną decyzję
 • drzewa na terenie prywatnym każdego typu – o protokoły oględzin
 • drzewa na terenie prywatnym – o złożone zgłoszenie z Lex Szyszko
 • drzewa na terenie miejskim, miejskich instytucji, jednostek i spółek – o wszystkie dokumenty toczącej się sprawy
 • drzewa na terenie miejskim, miejskich instytucji, jednostek i spółek – o już wydaną decyzję
 • drzewa na terenie miejskim, miejskich instytucji, jednostek i spółek – o protokoły oględzin

Pisma o ustalenie stron postępowania

„Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek” (art. 28 KPA)

„Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nieposiadające osobowości prawnej” (art. 29 KPA).

Stroną może być również organizacja pozarządowa, nawet stowarzyszenie zwykłe (na wniosek skierowany do urzędu), jeśli „jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny”. (art. 31 KPA).

„Interes prawny” bywa różnie interpretowany i to po naszej stronie leży wykazanie, że prowadzone przez urząd postępowanie nas dotyczy. Powołując się na ustawę o ochronie przyrody możemy np. wykazywać, że usunięcie drzew na danej działce może ingerować w systemy korzeniowe naszych drzew albo zagrażać naszemu ogrodzeniu czy budynkowi. W Prawie Budowlanym (art 28 2) „stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu”. 

Pierwszym etapem jest ustalenie, czy jesteśmy stroną postępowania:

Wzór wniosku ngo o włączenie do postępowania na prawach strony:

Zastrzeżenia do protokołu oględzin drzew

Protokół oględzin drzewa, zarówno przy wycince na zgłoszenie, jak i na zezwolenie powinien zawierać nie tylko część opisową (nazwa gatunku, obwód na wysokości 5 cm/obwody wszystkich pni), ale także dokumentację fotograficzną lub filmową pozwalającą zidentyfikować miejsca występowania niepokojących zjawisk, mogących być przyczyną usunięcia np. statyki, uszkodzeń pnia, korony, korzeni, chorób) oraz zjawisk, które mogą być przyczyną odmowy usunięcia (np. chronionych gatunków, walorów kwalifikujących jako drzewo pomnikowe). Urząd, rozpatrujący zgłoszenie lub wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa, musi bowiem prowadzić postępowanie rzetelnie i zgodnie z aktualną wiedzą naukową. Zastrzeżenia do protokołu mają na celu zwrócenie uwagi na elementy nieuwzględnione oraz na uchybienia proceduralne i zaniechanie rzetelności. Wniesienie ich może dać nam czas na organizację obrony drzewa.

 • drzewa na terenie prywatnym – zastrzeżenia do protokołu oględzin
 • drzewa na terenie należącym do gminy – zastrzeżenia do protokołu oględzin
 • drzewa na terenie wpisanym do rejestru zabytków – zastrzeżenia do protokołu oględzin

Sprzeciwy indywidualne i zbiorowe

 • sprzeciw indywidualny – kierowany do spółdzielni/zarządu wspólnoty
 • sprzeciw indywidualny – tereny gminne, kierowany do marszałka
 • sprzeciw zbiorowy – kierowany do spółdzielni/zarządu wspólnoty
 • sprzeciw zbiorowy – kierowany do prezydenta
 • sprzeciw zbiorowy – tereny gminne, kierowany do marszałka

Pisma do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Pisma te składa się zawsze za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję, z którą się nie zgadzamy. Adresując kopertę czy korzystając z ePUAP-u bierzemy więc pod uwagę drugi adres – np. mimo, że pismo ma rozpatrzeć SKO, kierujemy je na adres WOŚiR, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 • zażalenie na działanie Prezydenta Miasta Łodzi – wycinki
 • zażalenie na działania Marszałka Województwa Łódzkiego – wycinki
 • zażalenie na działanie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – wycinki
 • wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji zaskarżonej do SKO – tereny prywatne, kierowany do WOŚiR
 • wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji zaskarżonej do SKO – tereny gminne, kierowany do marszałka
 • wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji zaskarżonej do SKO – tereny zabytkowe, kierowany do WKZ/WUOZ

Wnioski o kontrolę i ukaranie

 • wniosek o kontrolę przycinki koron – tereny prywatne, kierowany do WOŚiR
 • wniosek o kontrolę przycinki koron – tereny gminne, kierowany do marszałka
 • wniosek o kontrolę uszkodzeń korzeni – tereny prywatne, kierowany do WOŚiR
 • wniosek o kontrolę uszkodzeń korzeni – tereny gminne, kierowany do marszałka

Jeśli macie uwagi do tekstu czy własne doświadczenia w podobnych sprawach, piszcie dyzury@mapadrzewlodzi.pl