Co w drzewach piszczy, Z dyżurów

Jak pozbywamy się drzew. 3

Fot. Google Street View

Otrzymałam wczoraj odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej dotyczący inwestycji przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 44. Niestety możemy spodziewać się w najbliższym czasie dźwięku pił i straty 26 (!) drzew. Większości z nich już nie ma.

Studium wskazuje obszar Starego Polesia jako jeden z terenów o ogromnym deficycie zieleni, zwłaszcza zieleni wysokiej, a analizy pokazują, że osoby tu mieszkające mają bardzo utrudniony dostęp do terenów zieleni. By nieco naprawić sytuację planami miejscowymi i miejskimi inwestycjami, został opracowany program Zielone Polesie. Program operacyjny skupia się na ulicach i placu Barlickiego jako głównych miejscach lokowania zieleni, ale mówi też o „wykupach gruntów pod realizację parków, ciągów pieszych, nowej zabudowy jednorodzinnej, itd.” Niestety silnie zadrzewiona działka prywatna , o której mowa, nie została przeznaczona do wykupienia na teren zieleni publicznej.

Co w mpzp?

Co ciekawe, teren ten jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 116. Może mpzp zatroszczył się o zachowanie drzew na takich działkach? Co w nim znajdziemy na ten temat?

rysunek planu nr 116 – fot. MPU

W zapisach dotyczących całego obszaru planu znajdujemy jedynie regulacje dla ulic:

– dla odcinków ulic o zwiększonym udziale zieleni (taką jest ul. Strzelców Kaniowskich) oznaczonych na rysunku planu ustala się:
a) minimum 2 drzewa na każde 20 mb ulicy,
b) minimum 15% powierzchni takiej ulicy musi być zielenią niską lub krzewami
[…]
f) minimum 15% powierzchni odcinka ulicy musi mieć więcej zieleni.
– dla odcinków ulic o znacznie zwiększonym udziale zieleni dodatkowo:
a) wielofunkcyjne przestrzenie publiczne do komunikacji i rekreacji powiązane z oświetlonymi parkami kieszonkowymi itp.
b) miejsca postojowe na maksimum 10% powierzchni odcinka ulicy.

A dla obszaru 6.2.MW/U, gdzie znajduje się ten adres?

§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz kształtowania krajobrazu:
1) nakaz stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających zachowanie standardów jakości środowiska określonych na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem:
a) zespołów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą,
b) linii tramwajowych oraz kolei podziemnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą;
3) w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu:
a) nakaz zachowania istniejących szpalerów drzew oznaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem wymiany i uzupełniania drzewostanu w sposób kontynuujący zasady kompozycji i doboru gatunkowego,
b) nakaz realizacji projektowanych szpalerów drzew oznaczonych na rysunku planu, z dopuszczeniem indywidualnego doboru miejsca i formy sadzenia, ilości, rozstawu i gatunku drzew,
c) nakaz zachowania istniejących skupisk zieleni wysokiej oznaczonych na rysunku planu strefą „Z” (wyznaczając te strefy pominięto działkę z 26 drzewami – komentarz redaktorki).

  1. Może wskaźnikami zagospodarowania terenu?
    a) wskaźnik powierzchni zabudowy – maksimum 65%, z zastrzeżeniem działek o powierzchni mniejszej niż 900 m2, dla których wynosi maksimum 75%,
    b) intensywność zabudowy – minimum 1,0, maksimum 3,0, z zastrzeżeniem działek o powierzchni mniejszej niż 900 m2, dla których minimum 1,0 maksimum 3,5,
    c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – minimum 15%, z zastrzeżeniem działek o powierzchni mniejszej niż 900 m2, dla których wynosi 5%,
    d) w przypadku przekrycia podwórzy i dziedzińców przeziernymi zadaszeniami, a także realizacji garażu o wysokości zabudowy maksimum 4 m towarzyszącego zabudowie o funkcji określonej przeznaczeniem podstawowym terenu, dopuszcza się zwiększenie maksymalnych wskaźników: Powierzchni zabudowy – do 100%, intensywności zabudowy – o 0,5.

Podsumowując: drzewa przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 44 i na prywatnych terenach na Starym Polesiu nie są chronione planami miejscowymi. Wydawane na terenach bez planów miejscowych decyzje budowalne też nie chronią starodrzewu. A program Zielone Polesie wydaje się być wymówką, by zezwalać na dogęszczanie zabudowy kosztem drzew nawet na osiedlach o tak dużym deficycie zieleni.