Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Drzewa w Prawie Budowlanym. 1

Jedno ze stwierdzeń z ust doświadczonego biegłego sądowego, które najbardziej mnie zaskoczyły na szkoleniu – „Projekt budowlany może być nielegalny. Gdy się przyjrzeć, 100% projektów jest nielegalnych pod kątem ochrony środowiska. I to także przepisów zawartych w Prawie Budowlanym”. Czy taki projekt powinien zostać zaakceptowany i mieć wydane pozwolenie na budowę? Nie. To zerknijmy, czemu.

Na dobry początek art. 34 PB. Co jest obligatoryjnym elementem projektu?

  • pkt 3. ust. 1 – projekt zagospodarowania terenu na aktualnej mapie więc z zaznaczonymi drzewami, zinwentaryzowanymi zgodnie z Polskimi Normami (PB dużo mówi o odpowiedzialności zawodowej osób projektujących, jest od nich wymagana specjalistyczna wiedza, a większość projektów zawiera jedynie umowne oznaczenia lokalizacji drzew)
  • pkt 3. ust. 1 litera d – układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich (pokażcie mi projekt z wymienionymi charakterystycznymi drzewami np. dominantami – drzewa to przecież obiekty, nie mylić z „obiektami budowlanymi!”)
  • pkt 3. ust. 2 litera e i f – projekt architektoniczno-budowlany obejmujący projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko oraz charakterystykę ekologiczną. Charakterystyka ta bywa przez urzędy lekceważona.

Co musi zawierać prawidłowa dokumentacja do pozwolenia na budowę szczegółowo opisuje też Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  • par. 15 pkt 2 ust. 9 wprowadza wymóg oznaczenia na projekcie zagospodarowania terenu w części rysunkowej układu istniejącej zieleni, z oznaczeniem jej elementów podlegających likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
  • par. 20 pkt 1 ust. 9e – nakazuje opisanie w projekcie budowlanym, w części opisowej wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – uwzględniając, że przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami. Oznacza to, że brak wykazania, że przyjęte rozwiązania dla danego projektu minimalizują lub eliminują szkody dla przyrody (jedną z takich zasad jest oszczędnośc korzystania z terenu, ustalana w dwz – z art. 74 Prawa ochrony środowiska) stanowi wadę kwalifikującą projekt do odrzucenia – z wnioskiem o konwalidację przez projektanta brakujących elementów. Musi on wykazać, jakie kroki podjął, np. by ominąć drzewo i dlaczego nie było to możliwe. technicznie lub prawnie. Nie wystarczy narysowanie chodnika w miejscu drzew i napisanie, że taki przebieg był wolą inwestora.