Z dyżurów

Kto zezwolił wyciąć drzewo?

Na przebudowywanej ul. Legionów, w pasie drogowym na wysokości numeru 83 rosło sobie drzewo, ot, zwykły, ale dorodny grochodrzew. Wyglądający na wyjątkowo zdrowy, jak na tak trudne warunki i drastyczne zabetonowanie korzeni. Ostatnie drzewo przyuliczne na Legionów. Nagle tego lata zniknęło.

Teren należy do gminy i inwestycja gminna, więc zezwolenie powinien wydać marszałek. Jednocześnie jest to teren historycznego centrum z wpisami obszarowymi do rejestru lub ewidencji zabytków, o planach wycinki powinien wiedzieć wojewódzki konserwator zabytków. Dla obszarów z rejestru to WKZ wydaje decyzje o zezwoleniu na usunięcie drzew, a wg informacji z UMŁ, decyzje dot. drzew na terenie ewidencji są z nim konsultowane. Projekty rewitalizacyjne też są konsultowane i uzgadniane z służbami konserwatorskimi jako odpowiedzialnymi za zachowanie krajobrazu kulturowego Łodzi. Wystąpiłam więc do obu o pełną informację o wniosku o zezwolenie, wynik oględzin, fotografie, przyczynę wyrażenia zgody. I jestem zaskoczona.

Ani jeden, ani drugi organ nie wydał zezwolenia na usunięcie tego drzewa. Plan miejscowy wprowadzony Uchwałą nr VI/211/2019 w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu nakazuje jedynie zachowanie oznaczonych na rysunku planu szpalerów drzew z dopuszczeniem wymiany egzemplarzy roślin. Nie odnosi się do pojedynczych drzew, za wyjątkiem jednego drzewa pomnikowego. Nie oznacza to jednak, że dorodne drzewo rosnące w samotności wolno wyciąć bez zezwolenia.

Może prezydent miasta Łodzi jako starosta wydał decyzję ZRID? Powinna ona jednak zawierać inwentaryzację drzew, wykaz drzew do usunięcia i zezwolenie na ich usunięcie. Czy zawiera? Przekonajmy się. Poszedł kolejny wniosek o dostęp do informacji publicznej.

„Na  podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764; Dz.U. z 2017 r. poz. 933) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie kopii dokumentacji postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa położonego w pasie ul. Legionów w Łodzi, na wysokości numeru 83, działka P9-104/95, w tym:

– wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie ww. drzewa 

– protokołu oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną i mapką lokalizacyjną

– wydanej w sprawie decyzji

– ew. decyzji ZRID zawierającej informacje o drzewach do usunięcia podczas tej inwestycji.

Informuję, iż posiadam odpowiedzi na analogiczne wnioski od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Marszałka Województwa Łódzkiego o tym, że te organy nie wydały zezwolenia na usunięcie tego drzewa.”

I jest odpowiedź – zdrowe drzewo usunęła… straż pożarna.

Art. 83f ust. 1 pkt 13 i 14 mówią o akcji ratowniczej albo złomach i wykrotach. Czy naprawdę jedyne drzewo na ulicy przeszkadzało w gaszeniu pożaru? Czy był pożar? I czeka mnie kolejne pismo 🙁

Czasem czuję się jak detektyw w starym prochowcu. Jeśli otrzymane dokumenty będą budziły wątpliwości, nie odpuszczę. Tego dzielnego drzewa to nie uratuje, ale rewitalizacja nie powinna zaczynać się od pił…