FAQ, Warto wiedzieć

Nie takie proste pytania. Cz. 2

Fot. GoogleMaps

Czy właściciel jednej działki może wejść na pustą sąsiednią działkę i wyciąć na niej 60-letnie drzewa, bo żołędzie lecą mu do basenu?

Absolutnie nie. Po pierwsze są procedury prawne dotyczące usuwania drzew, a po drugie drzewa rosnące na cudzym terenie to jego majątek. Wycięcie nawet niewielkiego drzewa na cudzym terenie to zniszczenie własności, a wycięcie i zabranie drzewna to przywłaszczenie cudzego mienia.

Jeżeli drzewo „zanieczyszcza” sąsiedni teren, osoba, której to przeszkadza ma prawo wezwać sąsiada o uprzątanie liści czy nasion, może też pozwać go do sądu z tytułu immisji. Może też po bezskutecznym wezwaniu właściciela do przycięcia gałęzi wchodzących na jego teren, zrobić to sam i zachować je. Ale na to też są określone przepisy. Polecam tekst Czy sąsiad może zniszczyć nasze drzewo?

Czy dęby są w Polsce pod ochroną?

Nie, dęby nie są pod ochroną gatunkową. Gatunki objęte ochroną określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin.

Dęby podlegają ochronie na zasadach ogólnych dla drzew m. in. jako pomniki przyrody ustanowione uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, jako elementy zabytkowych terenów zieleni objęte ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale też jako drzewa od określonych obwodów pnia. W przypadku dębu o obwodzie 50 cm mierzonym na wysokości 5 cm od ziemi lub większym już konieczne jest zgłoszenie przez właściciela zamiaru usunięcia drzewa na terenie prywatnym, niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub nawet wniosek o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Czy w parkach krajobrazowych wolno wycinać drzewa?

W pewnych przypadkach wolno. Dla parków krajobrazowych i rezerwatów w momencie ich obejmowania ochroną są ustalane plany ochrony, regulujące także zasady usuwania drzew. Plany te są dostępne na stronach internetowych obszarów chronionych, na stronie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ w Łodzi ma dane na 2021 r. tu >>) albo w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody. Obszary takie są też objęte Planami Urządzania Lasu – muszą one być zgodne z uchwalonymi planami ochrony. Najłatwiej ustalić nadleśnictwo, które zajmuje się ważnym dla nas lasem na stronie inicjatywy Lasy i Obywatele >>

Czy Straż Pożarna zawsze może wyciąć drzewo bez zezwolenia?

Nie. Ma prawo to zrobić wyłącznie, gdy nastąpi nagłe zagrożenie dla życia i zdrowia i do tego zagrożenie, którego skutkom nie można zapobiec w inny sposób niż wycięcie drzewa. Więcej przeczytacie na ten temat w tekście Straż chwali się nielegalną wycinką?

Czy można wyciąć las by zrobić pole rolne?

Można, ale wymaga to procedury odlesienia czyli zmiany w ewidencji gruntów terenu oznaczonego symbolem Ls na tereny oznakowane jako użytki rolne. Przywrócenie do użytkowania rolnego odlesienie jest możliwe tylko, gdy udowodni się na podstawie dokumentów, że teren pierwotnie był użytkowany pod uprawy rolne (nie, las czy młodnik to nie jest uprawa rolna!).

FAQ, Warto wiedzieć

Nie takie proste pytania. Cz. 1

Czy urząd może odmówić zezwolenia na usunięcie drzewa?

Tak, może, ale nie może uzasadnić odmowy jedynie „bo każde drzewo w mieście jest cenne”. Wniosek o wydanie zezwolenia musi mieć podaną przyczynę, dla której drzewo ma być wycięte. Urząd ma obowiązek dokonać oględzin drzewa i na tej podstawie może zdecydować, że przyczyna wycięcia nie ma pokrycia w rzeczywistości, a wskazany problem z drzewem można usunąć bez pozbywania się rośliny.

Czytaj dalej →
Dobre praktyki/złe uczynki, Warto wiedzieć

Urzędnik ukarany :)

Z doświadczenia wiemy, jak silna może być presja sprawności przeprowadzenia publicznych inwestycji, zwłaszcza tych z dofinansowaniem. Czy warto upominać się o konsekwencje dla urzędników, upraszczających sobie pracę kosztem przyrody? Czy warto tropić niedopełnienie formalności i uchybienia, skutkujące wycinkami, których mogło nie być? Warto.

Czytaj dalej →
Co w drzewach piszczy, Warto wiedzieć

Lex Szyszko rośnie w siłę…

Politycy prześcigają się w ułatwianiu wycinania drzew. Wiadomo już, że wchodzi w życie ustawa z 26 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), wprowadzająca od 2023 r. możliwość zgłaszania zamiaru wycinek drogą elektroniczną (obywatele i wycinki na terenach w rejestrze zabytków) i wniosków o zezwolenie na wycinkę (przedsiębiorcy).

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Miejskie standardy dla drzew

W ostatnich latach wzrosła świadomość polityków z samorządów, jak ważne są dla lokalnych społeczności drzewa. Nie stało się tak dzięki edukacji, nie nastąpiło też żadne oświecenie – to my, mieszkanki i mieszkańcy, organizacje pozarządowe, ruchy miejskie, naukowcy wspólnymi siłami głośno powiedzieliśmy „Nie!” niszczeniu drzew przy byle okazji. To my śledziliśmy raporty NIK, szkoliliśmy się, docieraliśmy do dobrych praktyk, blokowaliśmy wycinki. To my domagaliśmy się systemowych rozwiązań chroniących drzewa w naszych gminach – inwentaryzacji, ochrony drzew przy inwestycjach publicznych, w planach miejscowych i decyzjach o warunkach zabudowy. Szkoda, że świadomość, jak kluczowe są drzewa w układance środowiskowej i klimatycznej nie dotarła zupełnie do władz krajowych…

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Usuwanie drzew za zezwoleniem

Konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa wydaje się być oczywistością w cywilizowanym państwie, dbającym o środowisko. W poprzednich tekstach zajmowaliśmy się jednak „wyjątkami tworzącymi regułę”. Dziś informacje potrzebne do zorientowania się, czy wycinka wymagała zezwolenia, czy było ono wydane i czy było prawidłowe.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co mogą plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) są dużo bardziej szczegółowe niż studium i dają dużo więcej możliwości ochrony zarówno zadrzewień, jak i pojedynczych drzew. Zapisy planów miejscowych muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale są aktem prawa miejscowego.

Obowiązują więc przy realizacji przedsięwzięć każdego inwestora i projektanta, niezależnie, czy jest to miasto, skarb państwa, deweloper czy przysłowiowy Kowalski.

Czytaj dalej →