Co w drzewach piszczy

Będzie kontrola umowy w parku Klepacza

Autorstwa Ixtlilto - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=829444

18 grudnia 2022 r. upłynął termin wykonania rewaloryzacji parku Klepacza, określony w warunkach przekazania własności Politechnice Łódzkiej. W umowie miały być też określone warunki przekazania, w tym dotyczące zapewnienia dostępności parku. 23 stycznia zwróciłam się w trybie dostępu do informacji publicznej do Departamentu Ekologii i Klimatu o przedstawienie wyników kontroli wykonania warunków umowy darowizny, w tym w zakresie zapewnienia dostępności (ilość furtek, czas otwarcia, terminy) oraz wykonania rewaloryzacji parku w ciągu 5 lat od zawarcia umowy oraz innych warunków umowy. Urząd na wyegzekwowanie warunków umowy ma czas do 18 grudnia 2023.

Wg informacji przekazywanych zarówno podczas obrad Rady Miejskiej w Łodzi i informacji medialnych, uczelnia miała zostać zobowiązana do zapewnienia dostępności parku i przejścia przez niego do przystanków transportu zbiorowego, w tym autobusów nocnych, a także do wykonania w ciągu 5 lat od zawarcia umowy darowizny rewaloryzacji parku w zakresie uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przeprowadzonej na podstawie pozwolenia na budowę. W przypadku niedotrzymania warunku rewaloryzacji parku, miał on wrócić do Miasta.

Dziś otrzymałam odpowiedź, potwierdzającą fakt upłynięcia terminu rewaloryzacji. Nie otrzymałam jednak wykazu warunków darowizny ujętych w akcie notarialnym ani protokołu kontroli realizacji warunków umowy. Wystąpiłam więc o udostępnienie protokołu rokowań pomiędzy publiczną władzą miasta a publiczną uczelnią, by mieć możliwość dokładnego sprawdzenia wykonania umowy. Co zastanawiające, UMŁ nie odniósł się w ogóle do moich pytań o elementy umowy mówiące o dostępności parku, a przecież na takich warunkach radni zgodzili się oddać jeden z najpiękniejszych parków miasta w ręce PŁ.

Prawdopodobnie Urząd Miasta Łodzi nie wykonał jeszcze takiej kontroli – w odpowiedzi otrzymałam informację, że „Z uwagi na fakt, iż treść zobowiazań była ustalana pomiędzy Miastem a Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ wystąpi z prośbą o ocenę wykonania obowiązków umownych przez obdarowanego”.

W 2021 roku uczelnia informowała o otrzymaniu na ten cel dofinansowania. Uważam, że nadzór społeczny w tej sprawie powinien być szczegółowy zarówno ze względu na zabytkowych charakter parku, fakt podarowania miejskiego mienia, ale też ze względu na zgłaszane wielokrotnie problemy z dostępnością pomiędzy rokiem 2020 a 2022.

Będę informowała o rozwoju wypadków. Zapraszam do zapisania się do naszego newslettera 🙂

Jeśli macie uwagi i spostrzeżenia na temat parku w rękach uczelni, piszcie na dyzury@mapadrzewlodzi.pl