Dobre praktyki/złe uczynki, Z dyżurów

Kary za przycinkę na Tuwima

fot. Marcin Żychliński

1 czerwca pojawiły się informacje o fatalnie przeprowadzonych pracach „pielęgnacyjnych” w pasie drogowym ul. Tuwima, na wysokości placu Komuny Paryskiej. Wykonawca korygujący korony drzew na zlecenie miasta czyli za publiczne środki, odciął wszystkie konary od dołu drzew, co podniosło ich korony do góry, prawdopodobnie pogarszając ich statykę. Zakres przycinki przekroczył dopuszczany ustawą (w mojej opinii nawet limit 50%). Zdecydowałam się zgłosić wniosek o kontrolę i ukaranie za tak prowadzone prace.

fot. Marcin Żychliński

„Usunięte zostały nie tylko suche gałęzie, ale też ulistnione, a pozostawiono siedliska jemioły w koronach i wysoko położony posusz. Przycinka doprowadziła do podkrzesania drzew od dołu, co w przypadku wielu ulic w Łodzi doprowadziło w ubiegłych latach do zamierania drzew i złamań podczas wichur. W mojej opinii teren nie był prawidłowo zabezpieczony, a pracownicy nie posiadali obowiązkowego przy takich pracach wyposażenia. Odcięte gałęzie były składowane na posadzonych na zieleńcach roślinach ozdobnych, co prawdopodobnie doprowadziło do ich uszkodzenia. Roboty były wykonywane w pasie drogi publicznej i prawdopodobnie na zlecenie jednostki podległej gminie. więcej zdjęć >>

fot. Magdalena Szmidt

W związku z powyższym na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacjipublicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764; Dz.U. z 2017 r. poz. 933) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

– kto był zleceniodawcą korekty koron tych drzew i jaka forma je wykonywała

– czy dokonano oględzin pod kątem gniazd ptaków i siedlisk gatunków chronionych (proszę o protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną)

– czy uzyskano zgodę RDOŚ na przycinanie drzew w pasie drogowym drogi publicznej w okresie ochronnym (proszę o skan zgody)

– czy prace nadzorował Zarząd Zieleni Miejskiej i kto personalnie

– jakie był cel tych robót i jaki zakres prac został zlecony wykonawcy (proszę o skan zlecenia)

– czy wykonawca miał obowiązek prowadzić prace zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 8378/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie standardów kształtowania, utrzymania i ochrony zieleni w Łodzi.

– czy pokazane na zdjęciach i filmie prace zostały odebrane i czy protokół odbioru potwierdza ich zgodność ze zleconym zakresem i standardami (proszę o skan protokołu)

– czy prace miały być wykonywane z drabiny, czy pracownicy wykonawcy mieli prawa nie mieć wyposażenia zgodnego z przepisami BHP

– czy prace mogły odbywać się bez usunięcia parkujących obok pojazdów i czy gałęzie miały być składowane na zieleńcu.

– czy zleceniodawca sprawdził wyposażenie pracowników wykonawcy, ich uprawnienia (w tym do pracy na wysokości), sposób zabezpieczenia miejsca prac oraz technikę ich wykonywania?

Zwróciłam się równocześnie o przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji zlecenia oraz ew. skierowanie wniosku do Państwowej Inspekcji Pracy o kontrolę i ew. ukaranie.”

Zarząd Zieleni Miejskiej w odpowiedzi na wniosek przyznał, że prace zostały wykonane niezgodnie ze standardami i zakresem zlecenia – miały dotyczyć jedynie usunięcia posuszu i jemioł. Jemioły zostały! A ofiarą zapały pilarzy padły też ulistnione konary. ZZM przeprowadził kontrolę i nałożył kary na wykonawcę – firmę J.K.L. Wojtczak. Drzew to niestety nie uratuje, a ul. Tuwima na tym odcinku straciła dużo uroku. Tym smutniejsze, ze plac ma przejść prace w ramach rewitalizacji i ma być… zazieleniany. Szkoda też, że Zarząd nie przejął się warunkami BHP przy wykonywanych na swoje zlecenie pracach.

Otrzymałam też listę miejsc, w których ta sama firma ma wykonywać prace przy drzewach. Są to:

 • wycinka robinii przy ul. POW 7
 • usunięcie 3 drzew przy Wigury 16
 • usunięcie drzewa ściętego przez Straż Pożarną na roku ul. Kilińskiego i Rewolucji
 • usunięcie brzozy bez korony przy ul. Kościuszki 104
 • pielęgnacja głogu i 2 klonów przy ul. Debicha
 • pielęgnacja topoli i 2 klonów przy ul. Narutowicza 116
 • „pielęgnacja” 7 klonów – bohaterów dzisiejszego tekstu
 • usunięcie klonu jawora przy ul. Tuwima 13
 • pielęgnacja 5 klonów srebrzystych przy Tuwima 15 (usunięcie gałęzi 3 z nich ze skrajni jezdni)
 • przycinka klonu srebrzystego przy Tuwima 17a (kolizja z elewacją)
 • pielęgnacja topoli chińskiej w pasażu Wiedźmina.

Pomożecie sprawdzić, czy te prace już były wykonane i jak? Jeśli jeszcze ich nie prowadzono, miejcie oko na wymienione drzewa!

Zapraszam do subskrypcji piątkowego newslettera 🙂