Jak ratować drzewo

Gdy miasto sprzedaje działkę z drzewami

Wiele drzew w naszym mieście można było uratować, prowadząc odpowiedzialną politykę sprzedażową gminnych działek i zawierając umowy przekazania użytkowania terenów z regulacjami dotyczącymi zabezpieczenia drzew. Radni wielokrotnie domagali się tego na posiedzeniach komisji opiniujących projekty uchwał, ale to od prezydenta zależy decyzja o kształtowaniu warunków przetargów i kształtowaniu umów. To jeden z elementów demontujących nadzór rady gminy nad poczynaniami władz wykonawczych.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co mogą plany miejscowe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp) są dużo bardziej szczegółowe niż studium i dają dużo więcej możliwości ochrony zarówno zadrzewień, jak i pojedynczych drzew. Zapisy planów miejscowych muszą być zgodne z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ale są aktem prawa miejscowego.

Obowiązują więc przy realizacji przedsięwzięć każdego inwestora i projektanta, niezależnie, czy jest to miasto, skarb państwa, deweloper czy przysłowiowy Kowalski.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Z dyżurów

Czy sąsiad może zniszczyć nasze drzewo

Niestety dość często nasi sąsiedzi nie doceniają roli drzew dla zdrowia, środowiska i klimatu. Przeszkadza im cień z rosnącego w pobliżu granicy działki drzewa albo liście „zaśmiecające” kostkę brukową. O takie drzewa często rodzą się konflikty sąsiedzkie, nawet jeśli roślina była w tym miejscu na długo przed podziałami działek i pojawieniem się zabudowy.

Czytaj dalej →
Jak ratować drzewo, Warto wiedzieć

Co kto może i co powinien

Platan z Dobrzycy fot. Urszula Niziołek-Janiak

Samorząd dla drzew

Art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.:

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 4 Ustawy o ochronie przyrody [Obowiązek dbałości o przyrodę]

  1. Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym.
  2. Organy administracji publicznej są obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony przyrody.
  3. Obowiązkiem organów administracji publicznej, instytucji naukowych i oświatowych, a także publicznych środków masowego przekazu jest prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody.
Czytaj dalej →