Co w drzewach piszczy

Dajmy drzewom prawo

W grudniu informowałam w poście Lex Szyszko rośnie w siłę o kolejnym zagrożeniu dla drzew ze strony parlamentu. Projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych przeszedł już przez komisję sejmową, Sejm i został skierowany do Senatu z datą 26 stycznia 2023. Jest jednak drobne pocieszenie – z ustawy zostało wykreślone zwiększenie obwodów drzew, które można wycinać bez uzyskania zezwolenia urzędu oraz skrócenie terminów rozpatrywania wniosków. Z opiniami na temat projektu można zapoznać się na stronie sejmowej. Wygląda na to, że największe zagrożenie zostało zażegnane, i oby tak zostało po przejściu przez Senat.

To my musimy zmienić prawo

Zbliża się kampania wyborcza i parlamentarzyści – przyszli kandydaci będą szukać łatwego poparcia, a najłatwiej zdobyć poklask znosząc ograniczenia do korzystania z prawa własności i przychylając nieba tym, którym zależy tylko na własnej wygodzie. Dlatego to my, drzewolubne obywatelki i obywatele, doświadczeni „na własnym podwórku” walką o ratowanie drzew musimy starać się o dbające o dobro wspólne zmiany prawa.

Już w ten czwartek i piątek, 3-4 lutego na zaproszenie Fundacji Ekorozwoju odbędzie się obywatelska debata Dajmy drzewom prawo o propozycjach wzmocnienia ochrony drzew w przepisach. Fundacja wskazała kilka głównych kierunków zmian:

 • wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie,
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych,
 • urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę tak by uwzględniała przynajmniej koszty ich odtworzenia,
 • naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew,
 • zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

Jadę na debatę jako jedna z kilku przedstawicieli Łodzi z bardziej szczegółowymi propozycjami, wynikającymi z lokalnych doświadczeń, także jako byłej radnej zaangażowanej w „walkę o drzewa”. Dotyczą one m. in.:

 • uszczelnienia i wzmocnienia ochrony drzew w procedurach budowlanych i planach miejscowych (wskazywanie niechronionych egzemplarzy i grup drzew do zachowania)
 • krajowych standardów pielęgnacji drzew i ochrony drzew przy inwestycjach oraz możliwości ich wzmocnienia wg potrzeb lokalnych,
 • usprawnienia w samorządach nadzoru społecznego nad zgłoszeniami i decyzjami o wycinkach, w tym wprowadzenie obowiązku publikowania zgłoszeń, wniosków i decyzji w dniu ich wpłynięcia do urzędu i przez wszystkie organy wydające decyzje administracyjne dot. drzew oraz zagwarantowanie społeczności lokalnej prawa wykonania kontrekspertyzy stanu drzew, także na terenach prywatnych
 • zagwarantowanie radom gmin prawa określania warunków ochrony drzew w uchwałach sprzedażowych i przy gminnych inwestycjach – oraz obowiązek ujmowania tych warunków w przetargach
 • wprowadzenia obowiązku ujmowania warunków dot. ochrony drzew w umowach zawieranych przez władze samorządowe (najem, dzierżawa, użyczenie, sprzedaż, służebność),
 • zakazu stosowania trybu specustawy mieszkaniowej na terenach ze starodrzewem zastanym w momencie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością
 • zakazu wyznaczania zjazdów z dróg publicznych, lokalizowania przebiegu przyłączy oraz miejsc postojowych i parkingów kosztem drzew
 • wprowadzenia obywatelskiego veta dla wydawania decyzji skutkujących usunięciem drzew na obszarach deficytu zieleni lub wskazanych w Studium jako przeznaczone na tereny zieleni
 • obowiązku całodobowych dyżurów urzędników uprawnionych do interwencji ws. wycinek i uszkodzeń drzew
 • uprawnienia służb do wstrzymywania prac przy drzewach prowadzonych niezgodnie z przepisami, w tym lokalnymi
 • obowiązku ujmowania w przetargach na projekty inwestycji samorządowych szczegółowych wymogów dot. zachowania, ochrony i pielęgnacji drzew
 • zagwarantowania przeznaczania całej puli z opłat i kar za usunięcie drzew na uzupełnianie drzewostanu
 • obowiązku inwentaryzacji drzew i planów rozwoju zieleni oraz programów ochrony drzew, w tym przydrożnych na terenach gmin
 • ułatwień dot. uzyskiwania odstępstw warunków przeciwpożarowych dla inwestycji w związku z koniecznością ochrony drzew.

Propozycji mam oczywiście więcej. Liczę na ciekawą i efektywną debatę. Trzymajcie kciuki!

Zachęcam do śledzenia informacji na blogu poprzez nasz niekłopotliwy newsletter oraz do zgłaszania nam Waszych problemów i spostrzeżeń mailem: dyzury@mapadrzewlodzi.pl